بنابراین جمله ۲۰ام این دنباله حسابی ۶۲ است. X n ar n-1 دلیل این که از n-1 استفاده می کنیم […]

صفحه 25 گام به گام ریاضی یک فصل یک درس چهار صفحه 26. اگر تعداد جملات بی نهایت نباشد مجموع […]