این کفش رویه ای از جنس نبوک دارد. وقتی در تهیه ی چرم رخ آن ساییده شود چرم نبوک به […]