آهنرباي دائمي نبايد قبلا استفاده شده باشد زيرا دانشمندان بيان ميكنند كه نيروي كافي براي معلق ماندن ندارند. The Girl […]