جملات تاکیدی مثبت برای زیبایی اگر فردی به شما یک فرصت شگفتانگیز پیشنهاد کرده ولی شما مطمئن نیستید از پس […]