هر واگن قطار 6 تخته لوکس مهتاب 6 تخته مهتاب دارای ۱۰ كوپه ۶ نفره در مجموع ظرفيت ۶۰ نفر […]