اولین قطار افغانستان که از آلمان رفته بود در دهه 1920 شاه امان الله از شرکت هنشل در شهر کسل […]