گرچه روزی روزگاری تولیدات کفش ملی ایران به اتحاد جماهیر شوروی مجارستان لهستان رومانی و حتی. کفش ملی تنها در […]