ولی از پوشیدن سندل بندی پاشنه بلند با شلوار جین در یک مهمانی شبانه در سطح شهر هراس نداشته باشید. […]